Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: FRANZ KAMINSKI WAGGONBAU HUNGÁRIA KFT.
Címe (hivatalos levelezési cím): 4002 Debrecen, Lőtér utca 2-4
Telefonszáma: +36 30 2884877
Adószáma: 13483728-2-09
Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: 09-09-011538
Képviselője neve: Bácsi Anett
Adatvédelmi tisztviselő / felelős neve: Elek Ferenc
Adatvédelmi tisztviselő / felelős elérhetősége: ferenc.elek@kaminski-hungaria.hu | +36 30 3722925


Adatkezelési tájékoztató

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy Adatkezelési tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja, hozzájárul, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezelje.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni weboldalát abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. Kérésére a módosításokról értesítést küldünk, vagy megküldjük a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően történik.

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály felhatalmazása alapján más szervek (pl.: bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Ha a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte, személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elégséges és amire a jogszabályi felhatalmazás alapot ad.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor a(z) FRANZ KAMINSKI WAGGONBAU HUNGÁRIA KFT. ad tájékoztatást.

A tájékoztatóban felsorolt adatkezelések:


Iratkezelés, iktatás

Az adatkezelés célja: Iratkezelés, iktatás
Adatkezelés leírása: Iratkezelés, iktatás, általános ügyintézési tevékenységek támogatása (küldemények átvétele, érkeztetés, felbontás, szignálás, előzményezés, iktatás, kiadmányozás, expediálás, postázás, irattározás, selejtezés, levéltárba adás, belső iratküldések, archiválás, vezetői információk, éves hatósági statisztikai jelentés, stb.). A kezelendő adatok és a megőrzési idő függ az ügy típusától.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): Iratkezelési szabályzat, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.
Érintettek: Érintett ügyfél, természetes személy
Adatok forrása: Érintett ügyfél, természetes személy
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig
A kezelt adatok köre, időtartama: Az iktatott dokumentumon szereplő személyes adatok - 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

« Vissza a felsoroláshoz

Érdeklődőkkel való kapcsolattartás, levelezés

Az adatkezelés célja: Érdeklődőkkel való kapcsolattartás, levelezés
Adatkezelés leírása: Érdeklődőkkel való kapcsolattartás, tájékoztatás céljából adatkezelő elérhetőségein, e-mailben vagy a weboldal kapcsolati űrlapon megadott, érdeklődő által elküldött üzenetek kezelése. Az üzenetek bármely személyes adatot tartalmazhatnak.
Adattárolás ideje a hozzájárulás visszavonásáig vagy ennek hiányában az ügyintézés lezárulását követő 5 évig. Az érintett az üzenet elküldésével hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez, adatkezelési hozzájárulását a későbbiekben visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Érdeklődő elektronikusan nem tudja eljuttatni üzenetét
Érintettek: Kapcsolatfelvételt kezdeményezők
Adatok forrása: Érdeklődők
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Érdeklődő neve - Visszavonásig vagy 5 év; Érdeklődő kapcsolattartásra megadott elérhetőségi adatai - Visszavonásig vagy 5 év; Önként megadott egyéb személyes adatok - Visszavonásig vagy 5 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
Levelezőrendszer üzemeltető


« Vissza a felsoroláshoz

Árajánlat készítése

Az adatkezelés célja: Árajánlat készítése
Adatkezelés leírása: Árajánlat készítéséhez, árajánlatkérő azonosító és kapcsolattartási adatainak, egyéb opcionálisan megadott adatoknak a kezelése az ajánlatkérő azonosítása, kapcsolattartás (pl. adatpontosítás, helyszíni felmérés, időpont egyeztetés) céljából.
Adatkezelés időtartama: ha a szerződés nem jön létre, akkor egyedileg meghatározva az ajánlat érvényességéig, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:64. § szerinti ajánlati kötöttség fennálltáig, maximum 1 évig.
Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlatot elfogadja, akkor adatkezelő az adatokat egyéb adatkezelés során kezeli tovább.
Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 6:63. §-6:68. §
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Árajánlat nem készíthető
Érintettek: Ajánlatkérő, természetes személy kapcsolattartója
Adatok forrása: Ajánlatkérő
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Ajánlatkérő neve - 1 év; Ajánlatkérő címe - 1 év; Ajánlatkérő kapcsolattartásra megadott elérhetőségi adatai - 1 év; Ajánlatkérő által megadott egyéb személyes adatok - 1 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
Levelezőrendszer üzemeltető


« Vissza a felsoroláshoz

Kereskedelem/szolgáltatás nyújtása

Az adatkezelés célja: Kereskedelem/szolgáltatás nyújtása
Adatkezelés leírása: Kereskedelemmel és/vagy szolgáltatással kapcsolatos ügyféladatok kezelése a szerződés előkészítésével, megrendelés visszaigazolásával, ill. a szerződés teljesítésével, dokumentálásával kapcsolatban, ügyfél azonosítása, a többi ügyféltől való megkülönböztetése, kapcsolattartás, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása, személyes kapcsolattartás (pl. időpont egyeztetés), a kereskedelemhez és/vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységek, üzenet(ek) (pl árubeérkezés, kiszállítás, stb.) eljuttatása céljából.
Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2000. évi C. törvény a számvitelről (169. §), 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Szerződés nem jön létre, szolgáltatás nem nyújtható
Érintettek: Természetes személy ügyfél vagy ügyfél természetes személy kapcsolattartója
Adatok forrása: Érdeklődő, ügyfél
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Név - 5 év; Kapcsolattartáshoz szükséges elérhetőségi adatok (pl. telefonszám, e-mailcím) - 5 év; Szerződés teljesítésnek dokumentáláshoz szükséges személyes adatok - 5 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
Levelezőrendszer üzemeltető


« Vissza a felsoroláshoz

Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése, vevő/szállító természetes személyek adatkezelése

Az adatkezelés célja: Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése, vevő/szállító természetes személyek adatkezelése
Adatkezelés leírása: A vevőként, szállítóként üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatainak kezelése adatkezelő előírt adó- és számviteli kötelezettségeinek teljesítése (pénzügyi teljesítés, számlázás, könyvelés, adózás) és dokumentálása céljából.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, 2000. évi C. törvény a számvitelről,169. § (2)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adó- és számviteli kötelezettségeinek teljesítése nem valósul meg
Érintettek: Vevő, szállító természetes személy adatok
Adatok forrása: Vevő, szállító
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Termék beszerzőjének/szolgáltatás igénybevevőjének neve, címe, adószáma - 8 év; Termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának neve, címe, adószáma - 8 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

« Vissza a felsoroláshoz

Pályázati forrásból megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos, jogviszonyban álló személyek adatkezelése

Az adatkezelés célja: Pályázati forrásból megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos, jogviszonyban álló személyek adatkezelése
Adatkezelés leírása: Pályázati forrásból megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos, adatkezelővel jogviszonyban álló személyek személyes adatainak kezelése (beszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett dokumentumok, részvételi jelentkezés, árajánlat, alkalmasságra vonatkozó alkalmassági feltételek igazolásának dokumentumai, szerződés, pályázati dokumentáció, projekt menedzsment, pályázati elszámolás, támogatási források igénybevételéhez, felhasználásához kapcsolódó adminisztratív kötelezettségek teljesítése, a támogatás felhasználásának dokumentálása, dokumentáció ellenőrzések során való bemutatása, projekt érintettjeinek azonosítása, kapcsolattartás).
Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó programjaihoz benyújtott támogatási kérelmeihez köthető személyes adatok megőrzési ideje 2027.12.31., vagy ha a szerződés ennél későbbi időpontban szűnik meg, akkor a szerződés megszűnésének dátuma.
Az eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot - ha jogszabály hosszabb iratmegőrzési időt nem ír elő - a beszerzési eljárás lezárulásától, a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított legalább öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására nyitva álló határidő elteltéig, közigazgatási per esetén a közigazgatási per jogerős befejezéséig, de legalább öt évig kell megőrizni.
A 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) b) pontja szerinti beszerzés során az ajánlatkérő jogosult a bűnügyi személyes adatok kezelésére.
Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről, 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről, 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Beszerzési eljárás részvétele nem lehetséges
Érintettek: Pályázó képviselője, kapcsolattartói, projektkezelői, a projektben részt vevő további személyek, ajánlattevők, alvállalkozók
Adatok forrása: Pályázat érintettjei vagy szerződéses partnerei
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig
A kezelt adatok köre, időtartama: Természetes személyazonosító adatok - 0 év; Kapcsolattartáshoz szükséges elérhetőségi adatok - 0 év; A beszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett további személyes adatok - 0 év; Bűnügyi személyes adatok kezelése (2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) b) pontja szerinti beszerzés során) - 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adattovábbítás esetén címzettek: Az Adatkezelő nevében eljáró adatfeldolgozók (pályázatírók, tanácsadók, projektmenedzserek), Támogatáskezelő szerv

« Vissza a felsoroláshoz

Termék jótállási, szavatossági igényeinek kezelése - Jegyzőkönyv a fogyasztó kifogásáról

Az adatkezelés célja: Termék jótállási, szavatossági igényeinek kezelése - Jegyzőkönyv a fogyasztó kifogásáról
Adatkezelés leírása: Fogyasztónak minősülők jótállási, szavatossági igényei jogosságának megvizsgálása, az igény, kötelezettség teljesítése.
A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez. A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
Telefonszám megadása a kapcsolattartásra, fogyasztó értesítésére szolgál, opcionális adat.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (6:163. §), 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól (4. § (6))
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Jótállási, szavatossági igény nem érvényesíthető
Érintettek: Jótállási, szavatossági igény igényt benyújtó fogyasztó
Adatok forrása: Fogyasztó
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Név - 3 év; Cím, lakcím - 3 év; Telefonszám - 3 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

« Vissza a felsoroláshoz

Javító-karbantartó szolgáltatás jótállási, szavatossági igényeinek kezelése

Az adatkezelés célja: Javító-karbantartó szolgáltatás jótállási, szavatossági igényeinek kezelése
Adatkezelés leírása: Fogyasztónak minősülők jótállási, szavatossági igényei jogosságának megvizsgálása, a jótállási igény, kötelezettség teljesítése. A vállalkozás a fogyasztó jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
Telefonszám megadása a kapcsolattartásra, fogyasztó értesítésére szolgál, opcionális adat.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról 4. § (6), 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Jótállási, szavatossági igény nem érvényesíthető
Érintettek: Jótállási, szavatossági igény igényt benyújtó fogyasztó
Adatok forrása: Fogyasztó
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Név - 3 év; Cím, lakcím - 3 év; Telefonszám (opcionális) - 2 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

« Vissza a felsoroláshoz

Reklamáció, termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése

Az adatkezelés célja: Reklamáció, termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése
Adatkezelés leírása: Vevők, ügyfelek észrevételei, kifogásai, fogyasztóvédelmi ügyintézés. Érintett a kötelezően megadandó adatokon (név és lakcím) kívül önkéntesen megadhat egyéb adatokat is (pl. elérhetőség, e-mailcím, telefonszám), fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok tartalmazhatnak személyes adatot
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (6:22§), 1997. évi CLV. törvény fogyasztóvédelemről,17/A. §, az 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait
Érintettek: Vevők, ügyfelek, meghatalmazottak
Adatok forrása: Vevő, ügyfél
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Név - 5 év; Cím, lakcím - 5 év; Önkéntesen megadott egyéb személyes adatok (panasz részletes leírás, bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok) - 5 év; Aláírás (telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével) - 5 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
Levelezőrendszer üzemeltető


« Vissza a felsoroláshoz

GDPR rendelettel összefüggő ügyfél adatkezelés

Az adatkezelés célja: GDPR rendelettel összefüggő ügyfél adatkezelés
Adatkezelés leírása: Adatkezelőre vonatkozó adatvédelmi előírások teljesítése, megfelelőség igazolása GDPReg adatkezelési nyilvántartó szoftver támogatással. Adatvédelmi incidensek, érintetti igények nyilvántartása, kezelése, dokumentálása, az átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlása céljából.
Adatkezelés ideje a természetes személyhez rendelt egyedi adatkezelések idejétől függő, annak lejártáig tart.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet),
2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info törvény)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő nem tudja teljesíteni jogi kötelezettségét (bekövetkezhet a személyes adatok jogtalan tárolása és kezelése, valamint hatósági elmarasztalások)
Érintettek: Adatkezelő, adatfeldolgozó természetes személy ügyfelei, személyes adatkezelésben érintettek
Adatok forrása: Érintett, ügyfél, természetes személy
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig
A kezelt adatok köre, időtartama: Kérelmet benyújtó érintett azonosító adatai - 0 év; Érintetti kérelem, dátuma, típusa, tartalma, eredménye - 0 év; Incidens dátuma, dokumentációja, eredménye - 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
GDPReg Kft. 3715 Gesztely, Sport u. 15.


« Vissza a felsoroláshoz

Biztonsági kamerás megfigyelés

Az adatkezelés célja: Biztonsági kamerás megfigyelés
Adatkezelés leírása: A kamerák hatáskörzetében a megfigyelt területre belépő és ott tartózkodó személyekről képfelvétel rögzítése elsősorban az élet- és vagyonbiztonság (az adatkezelő által tulajdonolt vagy használt fizikai, szellemi vagyontárgyak védelme), az üzleti titok védelme, a területre engedély nélkül belépők azonosítása, a jogsértések, szabálysértések, bűncselekmények észlelése, az elkövető tettenérése, a jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítása céljából, jogos érdek alapján.
Adatkezelő érdekmérlegelés alapján kezeli a személyes adatot, érdekmérlegelésben megállapította jogos érdekét, az érintett magánszemély személyhez fűződő jogait az adatkezelés egyáltalán nem vagy csak csekély mértékben korlátozza. A szemben álló érdekek és egyéb szempontok mérlegelése alapján az adatkezelés idejét 15 napban határozta meg, a rögzített felvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 15 nap elteltével megsemmisíti, törli.
Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített felvételt vagy más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják, az érintett vagy akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény érinti, kéri, hogy a felvétel ne kerüljön törlésre.
A kamerás megfigyelő- és rögzítőrendszer tárolt felvételeibe kizárólag az adatkezelési cél érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.
Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.
Átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek, a felvételen szereplő személyek neve.
Az adatkezelés részleteit, az egyes kamerák elhelyezését, látószögét külön szabályzat/tájékoztató tartalmazza.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges (érdekmérlegelés)
Vonatkozó jogszabály(ok): 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Nem kerülhet sor a kamerával védett területrevaló belépésre, ügyintézésre egyéb módon (elektronikus úton vagy telefonon) kerülhet sor.
Érintettek: Kamerarendszerrel védett területre belépők
Adatok forrása: Érintettek
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: A megfigyelt területre belépők képmása, videofelvétel - 15 nap
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adattovábbítás esetén címzettek: Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértés miatt eljáró hatóság, szabálysértés miatt előkészítő eljárást folytató szerv (bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén, továbbá megkeresés vagy adatkérés alapján).

« Vissza a felsoroláshoz

Ügyfél/látogatói belépések nyilvántartása

Az adatkezelés célja: Ügyfél/látogatói belépések nyilvántartása
Adatkezelés leírása: Adatkezelő létesítményeibe, helyiségekbe történt ügyfél/látogatói belépések felügyelete, információk megőrzése, az élet- és vagyonbiztonság, üzleti titok védelme, a területére belépők azonosítása, a belépő személyek adatainak kezelése, biztonsági esemény esetén a látogatói belépésekről szóló információk átvizsgálása, jogsértések felderítésének elősegítése.
Adatkezelő érdekmérlegelés alapján kezeli a személyes adatot, érdekmérlegelésben megállapította jogos érdekét.
Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához
Vonatkozó jogszabály(ok): Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A védett területre a belépés nem történhet meg, személyes ügyintézés nem lehetséges
Érintettek: Belépő ügyfél, látogató
Adatok forrása: Belépő ügyfél, látogató
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Belépő neve - 1 hónap; Belépő aláírása (Adatkezelő döntése esetén) - 1 hónap
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

« Vissza a felsoroláshoz

Munkaerő toborzás, önéletrajz kezelés adott állás betöltésére

Az adatkezelés célja: Munkaerő toborzás, önéletrajz kezelés adott állás betöltésére
Adatkezelés leírása: Álláspályázatok, önéletrajzok kezelése, az álláskeresők nyilvántartása, az álláskeresők és álláspályázatot, önéletrajzot benyújtók személyre szabott értesítése, személyes interjúk szervezése adott állás betöltéséig.
Az önkéntesen benyújtott önéletrajzok esetenként tartalmazhatnak az adott állás betöltéséhez nem szükséges adatokat is.
A cél megvalósulását követően, az állás betöltésekor vagy a pályázatot benyújtó visszalépésekor a beérkezett önéletrajzok, feljegyzések, dokumentumok (az adatokból levont, az érintettre vonatkozó következtetés, a pályázóról készült feljegyzés is) törlésre/megsemmisítésre kerülnek.
A felvételi eljárás folyamata során - kizárólag ebből az adatkezelési célból - munkáltató megtekintheti a jelentkező közösségi oldalon létrehozott, nyilvános információit.
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Önkéntes hozzájárulás alapján történő adatkezelés, valamennyi adatra vonatkozóan. Adatszolgáltatás elmaradása befolyásolhatja Adatkezelő döntését az állás betöltésével kapcsolatban vagy az érintett értesítését
Érintettek: Álláspályázatot, önéletrajzot benyújtó
Adatok forrása: Álláspályázatot, önéletrajzot benyújtó
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Megszűnés dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Születési dátum - Visszavonásig vagy 1 év; Születési hely - Visszavonásig vagy 1 év; Cím, lakcím - Visszavonásig vagy 1 év; Anyja neve - Visszavonásig vagy 1 év; Telefonszám - Visszavonásig vagy 1 év; E-mail cím - Visszavonásig vagy 1 év; Iskolai végzettség - Visszavonásig vagy 1 év; Név - Visszavonásig vagy 1 év; Megadott telefonszám/email cím/levelezési cím kapcsolattartáshoz, értesítéshez - Visszavonásig vagy 1 év; Önéletrajzban megadott készségekre, kompetenciákra, nyelvtudásra vonatkozó, pozíció ellátáshoz szükséges, egyéb, pl. korábbi munkahelyi tapasztalatra vonatkozó információ - Visszavonásig vagy 1 év; Pályázóról készült feljegyzés - Visszavonásig vagy 1 év; Önként megadott egyéb személyes adatok - Visszavonásig vagy 1 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
Levelezőrendszer üzemeltető


« Vissza a felsoroláshoz

Munkaerő toborzás, önéletrajz kezelés, folyamatos pályáztatás

Az adatkezelés célja: Munkaerő toborzás, önéletrajz kezelés, folyamatos pályáztatás
Adatkezelés leírása: Álláspályázatok, önéletrajzok kezelése, az álláskeresők nyilvántartása, az álláskeresők és álláspályázatot, önéletrajzot benyújtók személyre szabott értesítése, személyes interjúk folyamatos szervezése. Az önkéntesen benyújtott önéletrajzok esetenként tartalmazhatnak az adott állás betöltéséhez nem szükséges adatokat is. Adatkezelés időtartamát Adatkezelő határozza meg, arról tájékoztatást ad (ellenkező tájékoztatás hiányában a benyújtástól számított 1 év). Adatkezelés időtartamának lejártakor, a cél megvalósulását követően (ha az állás betöltése nem szükséges, az önéletrajzot benyújtóval az adott jogviszony létrejön), vagy a benyújtó visszalép, visszavonja hozzájárulását, a beérkezett önéletrajzok, feljegyzések, dokumentumok (az adatokból levont, az érintettre vonatkozó következtetés, a pályázóról készült feljegyzés is) törlésre/megsemmisítésre kerülnek.
A felvételi eljárás folyamata során munkáltató megtekintheti a jelentkező közösségi oldalon létrehozott, nyilvános információit.
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Önkéntes hozzájárulás alapján történő adatkezelés, valamennyi adatra vonatkozóan. Adatszolgáltatás elmaradása befolyásolhatja Adatkezelő döntését az állás betöltésével kapcsolatban vagy az érintett értesítését
Érintettek: Álláspályázatot, önéletrajzot benyújtó
Adatok forrása: Álláspályázatot, önéletrajzot benyújtó
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Név - Visszavonásig vagy 1 év; Megadott telefonszám/email cím/levelezési cím kapcsolattartáshoz, értesítéshez - Visszavonásig vagy 1 év; Önéletrajzban megadott készségekre, kompetenciákra, nyelvtudásra vonatkozó, pozíció ellátáshoz szükséges, egyéb, pl. korábbi munkahelyi tapasztalatra vonatkozó információ - Visszavonásig vagy 1 év; Pályázóról készült feljegyzés - Visszavonásig vagy 1 év; Önként megadott egyéb személyes adatok - Visszavonásig vagy 1 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
Levelezőrendszer üzemeltető


« Vissza a felsoroláshoz

Ügyfélelégedettségi mérés

Az adatkezelés célja: Ügyfélelégedettségi mérés
Adatkezelés leírása: Adatkezelő terméke/szolgáltatása javítása céljából kezeli az ügyfélelégedettségi felmérés során gyűjtött egyedi adatokat (pl. név, e-mailcím, telefonszám: aktualizálás szükséges!). Az adatok a felmérés módjától függőek (elektronikus/papíralapú/telefonos). Adatkezelő az adatkezelés időtartamát egyedileg határozza meg, mely eltérő rendelkezés hiányában a felmérést követő 1 év
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Önkéntes adatszolgáltatás, hiányában Adatkezelő nem tudja javítani termékét/szolgáltatását
Érintettek: Elégedettségi mérésbe bevont ügyfelek
Adatok forrása: Az érintett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta adatokat
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Név - Visszavonásig vagy 1 év; Telefonszám - Visszavonásig vagy 1 év; E-mail cím - Visszavonásig vagy 1 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

« Vissza a felsoroláshoz

Piackutatási adatbázis építése, piackutatások szervezése, bonyolítása

Az adatkezelés célja: Piackutatási adatbázis építése, piackutatások szervezése, bonyolítása
Adatkezelés leírása: Pontosítani szükséges !!!
Amennyiben az Adatkezelő kutatást bonyolít, kiválasztja azon regisztrált érintetteket, akik részese lehetnek a célcsoportnak, és ezen érintetteknek meghívót küld. A meghívó minden esetben tartalmazza az adott kutatás linkjét. Amennyiben az érintett a kutatásban részt vesz, kitölti az adott kutatás kérdőívét.
A részvétel minden esetben önkéntes, az érintett jogosult eldönteni, hogy mely kutatásban vesz részt.
Amennyiben az érintett kitölti az adott kutatáshoz tartozó kérdőívet, az Adatkezelő a kérdésekre adott válaszokat elkülönítve tárolja az érintett személyazonosító adataitól, vagyis utóbb nem állítható helyre, hogy az érintett milyen válaszokat adott.
Az Adatkezelő kezeli azt az adatot, hogy az érintett mely kutatásban vett részt.
Előfordulhat, hogy egyes kutatások esetén fontos az adott kutatás folytatása, ennek során az érintett korábbi válaszainak megőrzése, ez alapján újabb kérdőív összeállítása, az egyes kérdőívekre adott válaszok összevetése. Az ilyen kutatások esetén az Adatkezelő minden esetben felteszi az érintettnek a kérdést, hogy hozzájárul-e a válaszai megőrzéséhez, és ez alapján a kutatás folytatásához. Amennyiben az érintett nem válaszol, vagy nemlegesen válaszol, az Adatkezelő a kutatási adatokat fentiekben írtak szerint elkülöníti az azonosító adatoktól. Amennyiben az érintett hozzájárul a kérdőív megőrzéséhez, azt az Adatkezelő kizárólag a kutatás folytatására használja fel. Az Adatkezelő ebben az esetben is haladéktalanul elkülöníti az adatokat, ha azok további megőrzésére már nincs szükség.
Az érintett a saját adatait bármikor módosíthatja a Weboldalra belépve, a saját profilján belül. Az érintett jogosult a profil felfüggesztésére, ebben az esetben az Adatkezelő a felfüggesztés időtartama alatt nem hívja meg az érintettet további kutatásra. Az érintett jogosult a profilja törlésére, ebben az esetben az Adatkezelő az adatokat törli.
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett nem vehet részt piackutatásokban és nem érvényesítheti véleményét
Érintettek: Érintett természetes személy vagy törvényes képviselő, az adatkezelő web felületét kezelő munkatársai, az adatkezelő piackutatást bonyolító munkatársai, statisztikusok
Adatok forrása: Érintett természetes személy vagy törvényes képviselő
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Visszavonás dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Név - Visszavonásig vagy 0 év; E-mail cím - Visszavonásig vagy 0 év; Az adatlapon megadott egyéb adatok - Visszavonásig vagy 0 év; Az érintett mely kutatásokban vett részt - Visszavonásig vagy 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
Levelezőrendszer üzemeltető


« Vissza a felsoroláshoz

Alvállalkozók, szállítók minősítése, nyilvántartása

Az adatkezelés célja: Alvállalkozók, szállítók minősítése, nyilvántartása
Adatkezelés leírása: Szállítói minősítés, szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a szerződött alvállalkozó, szállító természetes személyek adatait. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről,
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Üzleti tranzakció elmaradása
Érintettek: Alvállalkozók, szállítók
Adatok forrása: Üzleti partner
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Megszűnés dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Név - 10 év; Telefonszám - 10 év; E-mail cím - 10 év; Munkáltató - 10 év; Munkakör - 10 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

« Vissza a felsoroláshoz

Technikailag elengedhetetlenül szükséges cookie

Az adatkezelés célja: Technikailag elengedhetetlenül szükséges cookie
Adatkezelés leírása: A honlap megfelelő működésének biztosítása, a szolgáltatás nyújtása céljából a technikailag elengedhetetlen cookie kezelése. Szükséges, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, pl. a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását a látogatás során.
A munkamenet cookie esetén az adatkezelés időtartama a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, ill. a böngésző bezárásával a cookie automatikusan törlődik a kiszolgáló szerverről a szerveren meghatározott időtartam lejártával. Egyéb cookie esetén a tárolási időtartam egyedileg van meghatározva.
Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (13/A. §),
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről, 155. § (4)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A honlap megfelelő működése, a szolgáltatás nyújtása akadályozott lehet
Érintettek: Honlap látogató
Adatok forrása: Honlap látogató
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig
A kezelt adatok köre, időtartama: egyedileg meghatározott adat(ok), pl. az IP cím, a látogató által használt operációs rendszer és böngésző típusát és más információk - 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
Honlap/webfelület üzemeltető
Tárhelyszolgáltató


« Vissza a felsoroláshoz

Statisztikai célú cookie

Az adatkezelés célja: Statisztikai célú cookie
Adatkezelés leírása: Teljesítményt biztosító cookie, weboldal látogatókról információk gyűjtése, statisztikák készítése (analitika, követő). Statisztikai jellegű adatgyűjtés a weboldal látogatók keresési szokásairól, technikai információkról (pl. IP cím, látogatás időpontja, megtekintett oldal). Google analytics használati statisztika (a weboldal első látogatása/cookie elfogadást követően, további információ: http://www.google.com/intl/hu/policies/).
Adatkezelés ideje: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, böngésző beállítással történő cookie letiltásáig. Az érintett a weboldal beállításoktól függően megakadályozhatja, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is) az alábbi plugin letöltésével és telepítésével: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.
A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsoljuk össze. Az adatkezelés időtartama egyedi, üzemeltető által beállított.
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Vonatkozó jogszabály(ok): 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (13/A. §)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Weboldal bizonyos funkcióinak korlátozott működése. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű
Érintettek: Honlap látogatók
Adatok forrása: Szolgáltató webszervere
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Visszavonás dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: egyedileg meghatározott adat(ok), pl. az IP cím, a látogató által használt operációs rendszer és böngésző típusát és más információk - Visszavonásig vagy 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043.

Adattovábbítás esetén címzettek: honlap üzemeltető által igénybe vett külső szolgáltatásoktól függő, pl. Google

« Vissza a felsoroláshoz

Célzó- és hirdetési cookie

Az adatkezelés célja: Célzó- és hirdetési cookie
Adatkezelés leírása: Célzó- és hirdetési, harmadik féltől származó cookie, pl. a weboldal felhasználói szintű viselkedési és technikai adatainak összegyűjtése, a látogatók számára releváns ajánlatok megjelenítése, a weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékoztatás, a hirdetések optimalizálása és megjelenítése, remarketing szolgáltatás, online hirdetések érdekében.
Kezelés az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, cookie letiltásáig (webes kereső beállítással).
További információ: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu
Google Adwords szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy
Facebook szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató: https://www.facebook.com/help/cookies/
Doubleclick szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy
A kezelt adatokat és a tárolási időket a szolgáltató vagy a szolgáltatást használó határozza meg.
Pl. Google Adwords konverziós, remarketing kód, Facebook konverziós, remarketing kód, DoubleClick Floodlight kód, portalId
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Vonatkozó jogszabály(ok): 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (13/A. §)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A marketing kommunikáció nem a weboldal látogató igényeihez igazított, nem személyre szabott ajánlatokat kap.
Érintettek: Honlap látogatók
Adatok forrása: Honlap látogatók
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Visszavonás dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: egyedileg meghatározott adat(ok), pl. az IP cím, a látogató által használt operációs rendszer és böngésző típusát és más információk - Visszavonásig vagy 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043.

Adattovábbítás esetén címzettek: honlap üzemeltető által igénybe vett külső szolgáltatásoktól függő

« Vissza a felsoroláshoz

Munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer

Az adatkezelés célja: Munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer
Adatkezelés leírása: Adatkezelő a jogszabályok, valamint a közérdeket vagy nyomós magánérdeket védő magatartási szabályok megsértésének bejelentésére visszaélés-bejelentési rendszert működtet, ebben a bejelentőnek, valamint a bejelentésben érintett személynek a bejelentésben megadott személyes adatait a bejelentés kivizsgálása céljából kezelheti és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére továbbíthatja.
A személyes adatokat a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni. Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell.
A bejelentési rendszerből haladéktalanul törölni kell a bejelentésben nem érintett harmadik személyre vonatkozó, a bejelentés kivizsgálásához nem szükséges, valamint a nem kezelhető adatokat. Különleges adat nem kezelhető.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről, 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 9.§ (2)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Nem kötelező adatszolgáltatás
Érintettek: Bejelentő, bejelentésben érintett személy
Adatok forrása: Panaszos, bejelentő (a munkáltató munkavállalói, szerződéses viszonyban álló, vagy olyan személyek, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdekük fűződik)
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig
A kezelt adatok köre, időtartama: Bejelentő neve - 0 év; Bejelentő lakcíme - 0 év; Jogi személy bejelentő a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének neve - 0 év; Kapcsolattartáshoz szükséges elérhetőségi adatok - 0 év; A bejelentésében foglalt további személyes adatok - 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adattovábbítás esetén címzettek: Bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv (2013. évi CLXV. törvény 14. § (5)

« Vissza a felsoroláshoz


Az érintett jogai

A jogszabályoknak megfelelve az érintettek az alábbi főbb jogaikat gyakorolhatják (részleteket a GDPR tartalmaz):

Tájékoztatáshoz, hozzáféréshez való jog:

Az adatkezelés teljes tartama alatt az érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére - a személyes adatok kezelésének ideje alatt - bármikor módosítja azokat az Adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti.

Törléshez való jog:

Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az érintett.

Az érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását:

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az Adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy közérdekű/Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az Adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben (kivéve közvetlen üzletszerzés, ehhez kapcsolódó profilalkotás), vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén:

Tiltakozhat, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Adathordozhatósághoz való jog:

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná. (Az érintett adathordozhatósághoz való joga).

Általános szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Panasz benyújtáshoz vagy bírósági jogorvoslathoz való jog

Jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie Adatkezelő képviselőjével a megadott elérhetőségeken. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia.
Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el. Dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A NAIH elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 1 3911400; fax: +36 1 3911410;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.huA tájékoztató utolsó módosításának ideje: 2020.10.20

Az adatkezelési tájékoztató a GDPReg Adatnyilvántartó szoftverrel © készült
A GDPReg szoftver, forráskód, adatbázis, algoritmus, sablonkönyv a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál nyilvántartott.
A GDPR szoftvert jogszerűen használók adatkezelési tájékoztatóinak, nyilvántartásainak, dokumentumainak másolása, felhasználása bűncselekmény, ami ellen minden esetben jogi eljárást kezdeményezünk.

A szoftverben generált dokumentumok részei a GDPR megfelelőségnek. Adatkezelő folyamatosan képes igazolni a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek való megfelelést (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg).